Nirsberg

Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Konsumtionsmönster förändras och energibehovet i elnäten ökar då bl.a. allt mer transporter blir elektrifierade. Även produktionen av energi förändras snabbt, fler än någonsin kan numera producera och leverera grön el. Detta sammantaget bidrar till ett mer komplext elnät där teknikutveckling går snabbt. Nirsbergs elkraftsingenjörer bidrar med kompetens i hela energikedjan. Det handlar om hur energin produceras, hur den överförs dit den ska och hur den används så effektivt som möjligt. Nirsbergs höga tekniska kompetens och erfarna ledarskap bidrar i olika leverans- och utvecklingsprojekt inom energibranschen.